0534 080 29 26
Para Birimi Seçimi

ARSOLİN Teks. Mob. Elk. Tur. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Yasamhome.com Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Veri Tanımı
Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin olan her türlü veridir.

 
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 
Veri Sorumlusu Tanımı ve Verilerin Toplanma Yöntemi
ARSOLİN Teks. Mob. Elk. Tur. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. veri sorumlusu sıfatıyla, İkoncan.com üzerinden yapılan alışveriş yaparken ilgili kişilerin belirtilen alanları doldurması ile, sitede yer alan çerezlerle, ilgili kişilerin site üyesi olmak istemeleri halinde üye olurken belirtilen alanları doldurması ile kendisine aktarılan kişisel verileri kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir.

 
Toplanan Kişisel Veriler
Yasamhome.com üzerinde alışveriş yapacak kişilerin, adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi, iletişim bilgileri, siteye üye olacak kişilerin adı soyadı, adresi, doğum tarihi, cinsiyeti, iletişim bilgileri, alışveriş geçmişi, müşteri işlem bilgileri ( satın alınan ürün, teslim biçimi, işlem tarihi, tercih edilen ödeme türü), site üyelerinin ürün sayfalarına yaptığı yorumlar, ürünlere ilişkin yaptığı değerlendirmeler.

 
Site üyeliğinin haricinde Yasamhome Kart sahibi olmak isteyen kimselerin cep telefonu numarası ve verecekleri izinlere bağlı olarak adı soyadı, doğum tarihi, cinsiyet bilgileri.

 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebep
Yasam Home çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun m. 5 ve m. 6 hükümlerinde belirtilen hukuki sebeplere göre kişisel veri işlemektedir.

 
Bu çerçevede Yasam Home, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, Yasam Home, internet sitesinden alışveriş yapan kimselerin siparişlerinin yerine getirilmesi, satış sözleşmesinin ifası, satış sözleşmesi kaynaklı hak ve borçların temini, siteden üyelere sunulan hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, üyelere siteye giriş yaptıklarında özel alışkanlıklarına göre site üzerinde önerilerde bulunmak, üyeye özel sayfada tasarım yapmak için üye kişisel verilerini işler ve ilgili alıcı grubu ile paylaşır. Yasam Home, internet sitesinden faydalanılmasını artırmak, site üzerinden sunulan hizmetlerin güvenliğini sağlamak için kişisel veri işlemekte ve ayrıca 5651 sayılı kanun çerçevesindeki yükümlülükleri yerine getirmek için site trafik bilgilerini saklamaktadır.

 
Bu veri işleme faaliyetleri, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve trafik bilgilerinin saklanması açısından kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

 
Yasam Home ilgili kişinin kendisine ayrıca elektronik ticari iletişim izni vermesi halinde ilgili kampanya bilgilerini tercih edilen iletişim adresine bu iletişimin sağlanması için üçüncü kişi çözüm ortağı aracılığıyla pazarlama amaçlı olarak iletir. Bu faaliyet internet sitesi üyeliğinin haricinde ilgili kişinin Yasam Home Kart programı çerçevesinde kendisine elektronik ticari ileti gönderilmesine izin vermesi ile yapılmaktadır. Bu veri işleme faaliyetinde hukuki sebep ilgili kişinin açık rızasıdır.

 
Yasam Home mağazalarında mağazanın, personelin ve müşterilerin güvenliğinin sağlanması için kamera ile görüntülü izleme yapılmaktadır. Bu veri işleme faaliyeti bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanmaktadır.

 
İnternet sitesi ziyaretçilerinin kişisel verileri, Yasam Home pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde, üye alışkanlıklarına göre planlanmış önerilerin geliştirilmesinde kullanılır. Bunun için Yasam Home’in çerez politikasında da ayrıca açıklamalar yer almaktadır. Site ziyaretçileri istedikleri çerezleri Çerez politikasında da belirtilen yöntemleri kullanarak istedikleri zaman silebilirler.

 
Kişisel Veri Alıcı Grupları
Yasam Home yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlar gerektirdiği ölçüde veri işleme sebeplerini dikkate alarak şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,

 
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve veri işleme sebeplerine dikkat ederek Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılarına 6698 sayılı Kanun m. 8 ve m. 9 hükümlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde (lojistik firmaları, müşteri hizmetleri servisi veren çağrı merkezi firması, veri tabanı ve altyapı sağlayıcı firmalar, sms ve mail gönderimi hizmeti veren firmalar,), KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 
Yasam Home, mahkemelerin ve kanunen kendisinden bilgi talep etmeye yetkili idari ve adli makamların ( tüketici hakem heyetleri, mahkemeler vb) usulüne uygun talepleri gereği veri aktarımı yapabilmektedir.

 
Yasam Home’in internet sitesi üzerinden topladığı kişisel veriler, üçüncü kişi çözüm ortağına ait serverları yurt dışında bulunan güvenli bulut veri tabanında saklanmaktadır.

 
Yasam Home, kendisi ile ticari iletişim kurulmasına izin veren veri sahiplerinin ad, soyadı ve iletişim bilgilerini bu iletişimin sağlanması için üçüncü kişi çözüm ortağına iletir.

 
Yasam Home, elektronik ticaret sitesi üzerinden sunulan hizmetlerle ilgili geliştirmeleri belirleyebilmek ve müşteri memnuniyetini belirleyebilmek adına yurt içinde yerleşik üçüncü kişi çözüm ortağı aracılığı ile site kullanıcılarına memnuniyet anketlerini içeren elektronik postalar ulaştırmaktadır.

 
Elektronik İleti Yoluyla Pazarlama

Veri sahibinin alışveriş alışkanlıkları, ile kişisel verilerinin analizi suretiyle kişiye özel indirim veya puan kampanyalarının belirlenmesi, müşterinin beğenisine uygun ürünün tespit edilmesi bu bilgilerin ad, soyadı ve iletişim bilgisi ile eşleştirilmesi, kişinin iletişim adresine bu içeriğin aktarılması için üçüncü kişi çözüm ortağı aracılığı ile aktarılması için veri sahibinin açık rızası alınmaktadır.

 
Yasam Home ilgili kişinin kendisine elektronik ticari iletişim izni vermesi halinde ilgili kampanya bilgilerini tercih edilen iletişim adresine bu hususta hizmet aldığı firmalar aracılığı ile pazarlama amaçlı olarak iletir.

 
İlgili Kişilerin Hakları

İlgili Kişiler,

 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarına sahiptir.

 
İlgili Kişilerin Haklarını Kullanmak İçin Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

6698 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, ad soyadı, yazılı başvurularda imza, talep konusu, tebligata elverişli adres, TC Kimlik Numarası, bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası içerecek şekilde yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve Yasam Home’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirler. KEP kullanılarak yapılan başvurularda ilgili kişinin, kendi kayıtlı elektronik posta adresinden ( ilgili kişinin KEP’inden) Yasam Home’in kayıtlı elektronik postasına (Yasam Home’in KEP’ine) başvuru iletilmelidir. KEP niteliğinde olmayan elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda ilgili kişilerin İkonjan’e daha önce bildirmiş oldukları elektronik posta adresinden Yasam Home’in elektronik posta adresi olan info@yasamhome.com sayfası üzerinden gönderecekleri elektronik posta ile başvuru yapılmalıdır. Yazılı olarak yapılacak başvurular, Yasam Home’in Yasam Home Mahabad Bulvarı Yan Yol Işık 5 Sitesi B/Blok No: 19/F - Kayapınar / Diyarbakır adresine gönderilerek yapılmalıdır. Başvurular Yasam Home tarafından başvurunun Yasam Home’e ulaşmasından ( yazılı başvurularda Yasam Home’e tebliğinden) itibaren 30 gün içinde yanıtlanır. İlgili kişinin talebine, başvurusuna yazılı olarak verilecek yanıtlarda on ( 10) sayfaya kadar ücret alınmaz. Bu miktarın üzerindeki her sayfa için 1 TL ücret alınabilir.

E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.